Praktisch

Werkwijze units
We kiezen ervoor om te werken in units waarin kinderen van verschillende leerjaren door elkaar zitten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van verschillende leeftijden van en met elkaar leren. Afhankelijk van het doel van een activiteit worden kinderen samengevoegd.  Door ons onderwijs op deze manier in te richten doen we structureel een beroep op vaardigheden die wij van belang achten: samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch en creatief denken, zelfstandig werken, etc.

Basisgroepen
Een van onze uitgangspunten is dat kinderen hun dag beginnen en eindigen vanuit een vaste basisgroep. Deze setting biedt veiligheid en geeft de mogelijkheid om te werken aan het groepsproces en aan basisvaardigheden. Het geeft de leerkracht de mogelijkheid om kinderen aan het begin van de dag mee te nemen in de structuur van de dag, het plannen, het maken van afspraken en het beantwoorden van vragen die er bij kinderen zijn. In de basisgroep doen de kinderen vooral activiteiten die te maken met het werken aan thematische onderwerpen en sociale en emotionele thema’s.

Instructiegroepen
Er zijn ook momenten dat het mogelijk is dat uw kind met kinderen uit andere basisgroepen samenwerkt in een instructiegroep. Overwegend in de ochtenduren vindt  in de groepen 3 t/m 8 instructies plaats. De vakken Nederlandse taal, Engels, rekenen, bewegingsonderwijs, verkeer en sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap worden methodisch aangeboden

Thema-tijd
Overwegend in de middaguren vindt thema-tijd plaats. Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur), techniek, cultuur, burgerschap, tekenen, handvaardigheid en muzikale vorming wordt thematisch aangeboden. Het thema van wereldoriëntatie komt vanuit de methode Projects4learning en staat enkele weken centraal waarbij de bovengenoemde vakken binnen het thema geïntegreerd worden.Bij beeldende en muzikale vorming maken de kinderen kennis met technieken en mogelijkheden om zich creatief uit te drukken. Voor de muzikale vorming wordt intensief samengewerkt met de plaatselijke muziekvereniging.Cultuureducatie is binnen thematijd geïntegreerd en opgenomen in ons onderwijsconcept.

In de kleutergroep wordt het onderwijs thematisch aangeboden. Hierbij krijgen taal-, bewegings- en expressieactiviteiten veel aandacht. De taalontwikkeling in groep 1 en 2 vindt plaats aan de hand van allerlei activiteiten , die de taal-, denk-, emotionele en zintuiglijke ontwikkeling stimuleren en ontplooien. Veel aandacht wordt besteed aan een goede luisterhouding en het oefenen en stimuleren van de uitdrukkingsvaardigheid van het jonge kind. Ook wordt er met ontwikkelingsmaterialen gewerkt. Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Er wordt met de kleuters veel gepraat over allerlei onderwerpen uit hun leef- en ervaringsmilieu. Door deze gesprekken wordt hun woordenschat uitgebreid en leren ze zich uiten. Dit is belangrijk als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. Tijdens de werkles worden de uitgangspunten van basisontwikkeling en ervaringsgericht onderwijs gehanteerd. Als kleuters daaraan toe zijn, kunnen ze met reken-, lees- en schrijfmateriaal de eerste stappen zetten op het gebied van het voorbereidend leren rekenen, lezen en schrijven.