Ouderpanel

In het ouderpanel vindt een open gesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van de school en een groep ouders over het onderwijs op school. Ouders kunnen zichzelf aanmelden per vergadering voor het ouderpanel. Bij geringe aanmeldingen zal de school actief ouders benaderen. De school wordt vertegenwoordigd door een directielid en een teamlid. Het is, naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad, een extra overlegvorm. Vertegenwoordiging vanuit de MR en OR is welkom tijdens een ouderpanel. De onderwerpen van dit gesprek kunnen variëren en zullen vóór aanvang van de bijeenkomst middels een agenda worden aangereikt op ons ouderportaal Isy. De voorbereiding van de bijeenkomst vindt plaats door directie en team. Het ouderpanel komt drie keer per schooljaar bijeen. Het verslag wordt met ouders gedeeld via Isy.