Ouders

We vinden het van groot belang dat ouders samen met ons meedenken en meehelpen om er samen zorg voor te dragen dat elk kind kan komen tot een maximale totale kindontwikkeling. Naast de betrokkenheid die we nastreven bij iedere ouder/verzorger is ook de Cliëntenraad, waarin de medezeggenschapsraad vanuit onderwijs en de oudercommissie vanuit de opvang in vertegenwoordigd zijn, nauw betrokken bij IKC De Kemp.
Daarnaast is er een zeer actieve en betrokken Ouderraad die het IKC ondersteunt bij vieringen en activiteiten.

In het IKC zijn de volgende oudergeledingen actief:

De medezeggenschapsraad en cliëntenraad (MR-CR geleding):
Als u wilt meepraten, meehelpen en/of meebeslissen over onze school kunt u het beste deelnemen aan de ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) of cliëntenraad (CR) .

De ouderraad organiseert samen met school activiteiten voor de leerlingen. Deelname aan de medezeggenschapsraad betekent dat u invloed kunt uitoefenen op de organisatie en de inrichting van ons onderwijs en u mede het toekomstbeleid van de school bepaalt. De cliëntenraad is een ouderpanel die als klankbord fungeert voor de medezeggenschapsraad.

Heeft u als ouders vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met leden van de medezeggenschapsraad, de ouderraad of de directie.

De medezeggenschapsraad:
Twee ouders en twee teamleden/leerkrachten vormen de medezeggenschapsraad: de raad heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van het gevoerde beleid op school. De onderwerpen die binnen een schooljaar besproken worden, kunt u terugvinden op onze site onder het kopje CR-MR. De MR heeft regelmatig overleg met de directie over nieuwe ontwikkelingen en lopende zaken.

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR treedt in overleg met het overkoepelend bestuur van Stichting Prisma. De MR onderhoudt actief contact met de GMR.

De cliëntenraad:
De cliëntenraad is een afvaardiging van ouders die een klankbord zijn voor de medezeggenschapsraad. MR en CR overleggen samen over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen op school. In de cliëntenraad zitten minimaal 5 en maximaal 8 ouders.

De data van de vergaderingen worden in het begin van het schooljaar in de ISY-agenda van de school bekend gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij er over individuele personen wordt gesproken. De leden van de medezeggenschaps- en cliëntenraad van IKC De Kemp staan achter in deze IKC gids vermeld.

Op het moment dat het laatste kind de school verlaat, maakt de ouder geen deel meer uit van de cliëntenraad of medezeggenschapsraad.

Heeft u interesse om mee te denken en te participeren in de MR of CR of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad via  medezeggenschapsraad@ikcdekemp.nl .            
                                        
Vergadernotulen:
Notulen 13 januari 2016
Notulen 22 maart 2016
Notulen 2 juni 2016
Notulen 5 juli 2016
Notulen 6 oktober 2016
Notulen 31 januari 2017
Notulen 15 maart 2017

OR geleding:
De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van IKC De Kemp.
We houden ons met name bezig met het (mede) organiseren van de volgende activiteiten:
Sint Maarten, de sinterklaasviering, de kerstviering, het schoolcarnaval, de paasviering, Koningsspelen,het Kempfeest en de avondvierdaagse.

Daarnaast zorgt de ouderraad dat er bij de luizencontroles voldoende kriebelmoeders aanwezig zijn en regelt zij de jaarlijkse schoolfotograaf.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er voor iedere activiteit werkgroepen met ieder drie of vier bestuursleden samengesteld die voor dat jaar de betreffende activiteit organiseren.

Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan de activiteiten die de ouderraad organiseert (behalve de avondvierdaagse). Naast de ouderbijdrage ontvangt de ouderraad ook de helft van de opbrengst van de kledinginzameling (de opbrengst wordt gedeeld met Zij-actief).

Om te zorgen dat gelden die de ouderraad ter beschikking ook echt door de ouderraad kunnen worden beheerd is er met ingang van het schooljaar 2013/2014 voor gekozen om  een stichting Ouderraad Basisschool de Kemp op te richten. Op naam van deze stichting is een aparte bankrekening geopend waarop de gelden die de ouderraad ter beschikking staan beheerd worden.

Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school neemt u dan gerust contact op met een van de bestuursleden van de ouderraad of mail naar: ouderraad@ikcdekemp.nlVergadernotulen:
Notulen 21 maart 2016
Notulen 13 juni 2016
Notulen 12 september 2016
Notulen 7 november 2016
Notulen 16 januari 2017
Notulen 20 maart 2017


 

foto logo-facebook logo-facebook logo-tso logo-hoera logo-isy logo-padxpress logo-webmail logo-prisma