Ouders
Ouders en oudercontacten

Het is van groot belang dat u nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind(eren) op onze IKC. Als ouders een goed contact hebben met de opvang en met school, weet hebben van wat er dagelijks met hun kinderen wordt gedaan, er thuis positief over praten, dan werkt dit stimulerend voor kind, ouders en opvang/school. Het is het belangrijk dat ouders en opvang/school met elkaar als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek zijn over hun opvattingen over onderwijs, opvoeding én wat zij van elkaar verwachten.

Inspraak

Als u wilt meepraten, meehelpen en/of meebeslissen over onze school kunt u het beste deelnemen aan de ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) of het ouderpanel (OP).
De ouderraad organiseert samen met school activiteiten voor de leerlingen. Deelname aan de medezeggenschapsraad betekent dat u invloed kunt uitoefenen op de organisatie en de inrichting van ons onderwijs en u mede het toekomstbeleid van de school bepaalt. Het ouderpanel fungeert  dat als klankbord voor de school.
Heeft u als ouders vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met leden van de medezeggenschapsraad, de ouderraad of de directie.
 
 
De medezeggenschapsraad

Twee ouders en twee teamleden/leerkrachten vormen de medezeggenschapsraad: de raad heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van  het gevoerde beleid op school. De onderwerpen die binnen een schooljaar besproken worden, kunt u terugvinden op onze site onder het kopje MR. De MR heeft regelmatig overleg met de directie over nieuwe ontwikkelingen en lopende zaken.
Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR treedt in overleg met het overkoepelend bestuur van Stichting Prisma. De MR onderhoudt actief contact met de GMR.

De oudervereniging

Er zijn verschillende manieren waarop ouders betrokken kunnen zijn bij de school. De oudervereniging ondersteunt school in het organiseren van diverse activiteiten.
De voornaamste doelstellingen zijn:
Het behartigen van de belangen van ouders en kinderen m.b.t. vieringen en activiteiten.
Het stimuleren van de contacten en communicatie tussen team en ouders.
Het vertegenwoordigen van de ouders bij allerlei binnen- en buitenschoolse aangelegenheden.
Het (mede) organiseren van allerlei activiteiten op school. 
Een aantal activiteiten die de ouderraad (mede) organiseert zijn:
Sinterklaasviering      ­-  Kempfeest               - De wandelvierdaagse
Kledingactie               -  Kriebelteam            - Paasviering
Schoolfotograaf          -  Kerstviering             - Carnaval                   
Ouders ontvangen in de eerste schoolweek een flyer waarop alle activiteiten tijdens het arrangement onderwijs voor de peuters t/m groep 8 op vermeld staan. Mochten er gedurende het jaar nog activiteiten bijkomen dan worden ouders middels ISY geïnformeerd.
Voor sommige activiteiten kunnen afwijkende schooltijden gelden! Ook dit wordt tijdig aan de ouders bekend gemaakt.
De ondersteunende activiteiten van de ouders zijn te allen tijden onder verantwoording van de leerkrachten.
Heeft u interesse om mee te denken en te participeren, dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via ouderraad@ikcdekemp.nl
Het ouderpanel 

Het ouderpanel vindt een open gesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van de school en een groep ouders over het onderwijs op school. Ouders kunnen zichzelf aanmelden per vergadering voor het ouderpanel. Bij geringe aanmeldingen zal de school actief ouders benaderen. De school wordt vertegenwoordigd door een directielid en een teamlid. Het is, naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad, een extra overlegvorm. Vertegenwoordiging vanuit de MR en OV is welkom tijdens een ouderpanel.
De onderwerpen van dit gesprek kunnen variëren en zullen vóór aanvang van de bijeenkomst middels een agenda worden aangereikt op ons ouderportaal Isy. De voorbereiding van de bijeenkomst vindt plaats door directie en team. Het ouderpanel komt drie keer per schooljaar bijeen. Het verslag wordt met ouders gedeeld via Isy.
 

foto logo-facebook logo-facebook logo-tso logo-hoera logo-isy logo-padxpress logo-webmail logo-prisma