4 tot 12 jaar onderwijs
Pedagogische ontwikkeling
Onderwijs in sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap vinden wij van essentieel belang,

omdat we het als onze taak zien om kinderen voor te bereiden op de samenleving. Dit doen  we middels de methode 'Vreedzame School' waarbij bemiddeling door kinderen uit groep 7 en groep 8 een grote rol speelt. Ook het geven van 'Opstekers' (gerichte complimenten op het "zijn"), is een wijze waarop we een veilig klimaat scheppen. In iedere groep werken we met de leerling van de dag, een kind dat in zijn of haar groep centraal staat. De groep benoemt de kwaliteiten van dat kind waarbij een aantal kwaliteiten wel bekend zijn, maar soms ook nieuwe kwaliteiten naar voren komen. Tegelijkertijd wordt er ook aandacht besteed aan de bijbehorende gevoelens. Wat doet het met jou als je een opsteker krijgt? Wat doet het met jou als je een opsteker geeft? Vaak geeft dat enorme kracht, een succeservaring en zelfvertrouwen. Hetgeen wat de basis vormt om tot leren te komen.

Didactische ontwikkeling
Ons onderwijs is verdeeld in 'cursustijd' en 'thematijd'.

Tijdens cursustijd komen alle elementen van rekenen, taal en lezen, sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap, gymnastiek en verkeer cursorisch en methodisch aan bod. 
Om goed aan te sluiten bij het juiste niveau van elk kind starten de groepen 3 t/m 8 elke ochtend eerst met rekenen gevolgd door taal. Zo kunnen wij elk kind de mogelijkheid bieden om op eigen niveau te werken. Dit kan dus ook in een andere groep zijn. Voor deze groepen hebben wij ook weektaken ontwikkeld om o.a. specifiek te oefenen op onderwijs-instructiebehoeften. Hierbij wordt ook de zelfstandigheid, meer betrokkenheid en motivatie bij de taak en zelfsturing bevorderd. Door deze weektaak creëert de leerkracht tijd en ruimte om meer aandacht te besteden aan kinderen die extra onderwijsbehoeften hebben.


Tijdens thematijd zijn de doelen van kunstzinnige oriëntatatie geïmplementeerd binnen wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur), techniek, cultuur, burgerschap, tekenen, handvaardigheid en muzikale vorming. Deze vakgebieden worden thematisch aangeboden. Het thema van wereldoriëntatie komt vanuit een methode en staat enkele weken centraal waarbij de bovengenoemde vakken binnen het thema geïntegreerd worden. Door deze manier van werken kunnen we het onderwijs voor kinderen betekenisvoller en rijker maken, waardoor dieper leren en meer vanuit interesse en kwaliteiten van kinderen kan plaatsvinden.

Door het geleerde tijdens cursustijd te verbinden met het geleerde in thematijd onstaat een rijk pallet van ontwikkelkansen en ontplooiingsmogelijkheden. Dit doen we door de wereld in de klas te halen en trekken we met de groep naar de wereld. De Egchelse gemeenschap is hierbij nauw verbonden. We zijn ons ervan bewust dat de wereld verder reikt, vandaar dat we hierop inspelen door aanbod te creëren die veelzijding en minder voor de handliggend is.
Kinderen laten ontdekken en vol verwondering laten ervaren en leren openstaan voor de diversiteit van de wereld is hierbij ons doel, zodat het kind vanuit zijn eigen kwaliteiten en voeling zelfstandig tot de wereld kan toetreden.

Kempbus
Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben we op IKC De Kemp de Kempbus ingericht. 
Ieder schooljaar proberen we een gevarieerd onderwijsaanbod voor de Kempbus samen te stellen. U moet hierbij denken aan: filosoferen met kinderen, bridgen, schaken, psychologie, etc. 

Bovenstaande geeft u een beeld van ons onderwijs. Het onderwijs heeft beleidsnotities die u mogelijk meer informatie geven. Meer informatie over onze routes en routines kunt u teruglezen in onze IKC-gids en onderstaande links.

Wilt u een keer "live" in onze keuken komen kijken? Neem dan contact met ons op.

Onderwijsnotities:
-   Notitie De Kempbus
-   Notitie Prognoselijnen en ontwikkelingsperspectief
-   Notitie Thematijd
-   Notitie ICT
-   Pestprotocol
-   Onderwijsondersteuningsprofiel

Resultaten van ons onderwijs:
- Cito Eindtoets groep 8 (2014)
- Cito Eindtoets groep 8 (2015)

Feedback op ons onderwijs:
-   Onderwijs Inspectie 2012
-   Stichting Prisma audit
-   Oudertevredenheidspeiling 2014-2013
-   Leerlingentevredenheidspeiling 2013-2014

Formulieren voor ouders:
-   Aanmelden voor basisschool De Kemp kan d.m.v de button 'Aanmelden' te gebruiken
-   Aanvraag formulier buitengewoon verlof (inleveren bij directie)
-   Uitleg regelgeving buitengewoon verlof
-   Aanmelden Tussen Schoolse Opvang (papier om in te leveren) of rechtstreeks                     overblijven@ikcdekemp.nl
- Protocol Tussen Schoolse Opvang
foto logo-facebook logo-facebook logo-tso logo-hoera logo-isy logo-padxpress logo-webmail logo-prisma