4 tot 12 jaar onderwijs
Pedagogische ontwikkeling
Onderwijs in sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap vinden wij van essentieel belang,

omdat we het als onze taak zien om kinderen voor te bereiden op de samenleving. Dit doen  we middels de methode 'Vreedzame School' waarbij bemiddeling door kinderen uit groep 7 en groep 8 een grote rol speelt. Ook het geven van 'Opstekers' (gerichte complimenten op het "zijn"), is een wijze waarop we een veilig klimaat scheppen. In iedere groep werken we met de leerling van de dag, een kind dat in zijn of haar groep centraal staat. De groep benoemt de kwaliteiten van dat kind waarbij een aantal kwaliteiten wel bekend zijn, maar soms ook nieuwe kwaliteiten naar voren komen. Tegelijkertijd wordt er ook aandacht besteed aan de bijbehorende gevoelens. Wat doet het met jou als je een opsteker krijgt? Wat doet het met jou als je een opsteker geeft? Vaak geeft dat enorme kracht, een succeservaring en zelfvertrouwen. Hetgeen wat de basis vormt om tot leren te komen.

Didactische ontwikkeling
Op onze school werken we in unit-onderwijs waarin we zo optimaal mogelijk tegemoet kunnen komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen. Een model waarin kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen en waarin de inzet van leerkrachten zo effectief mogelijk kan worden benut. Dit heeft geresulteerd in de samenstelling van twee units, waarin 6 groepen en de peuters hun plekje krijgen.
 
Werkwijze units
We kiezen ervoor om te werken in units waarin kinderen van verschillende leerjaren door elkaar zitten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van verschillende leeftijden van en met elkaar leren. Afhankelijk van het doel van een activiteit worden kinderen samengevoegd.  Door ons onderwijs op deze manier in te richten doen we structureel een beroep op vaardigheden die wij van belang achten: samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch en creatief denken, zelfstandig werken, etc.

Basisgroepen
Een van onze uitgangspunten is dat kinderen hun dag beginnen en eindigen vanuit een vaste basisgroep. Deze setting biedt veiligheid en geeft de mogelijkheid om te werken aan het groepsproces en aan basisvaardigheden. Het geeft de leerkracht de mogelijkheid om kinderen aan het begin van de dag te mee te nemen in de structuur van de dag, het plannen, het maken van afspraken en het beantwoorden van vragen die er bij kinderen zijn. In de basisgroep doen de kinderen vooral activiteiten die te maken met het werken aan thematische onderwerpen en sociale en emotionele thema’s.
 
Instructiegroepen
Er zijn ook momenten dat het mogelijk is dat uw kind met kinderen uit andere basisgroepen samenwerkt in een instructiegroep. Overwegend in de ochtenduren vindt  in de groepen 3 t/m 8 instructies plaats. De vakken Nederlandse taal, Engels, rekenen, bewegingsonderwijs, verkeer en sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap worden methodisch aangeboden. 
  
Thematijd:
Overwegend in de middaguren vindt thematijd plaats. Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur), techniek, cultuur, burgerschap, tekenen, handvaardigheid en muzikale vorming wordt thematisch aangeboden. Het thema van wereldoriëntatie komt vanuit de methode Projects4learning en staat enkele weken centraal waarbij de bovengenoemde vakken binnen het thema geïntegreerd worden.
Bij beeldende en muzikale vorming maken de kinderen kennis met technieken en mogelijkheden om zich creatief uit te drukken. Voor de muzikale vorming wordt intensief samengewerkt met de plaatselijke muziekvereniging.
Cultuureducatie is binnen thematijd geïntegreerd en opgenomen in ons onderwijsconcept. 
 
In de kleutergroep wordt het onderwijs thematisch aangeboden. Hierbij krijgen taal-, bewegings- en expressieactiviteiten veel aandacht. De taalontwikkeling in groep 1 en 2 vindt plaats aan de hand van allerlei activiteiten , die de taal-, denk-, emotionele en zintuiglijke ontwikkeling stimuleren en ontplooien. Veel aandacht wordt besteed aan een goede luisterhouding en het oefenen en stimuleren van de uitdrukkingsvaardigheid van het jonge kind. Ook wordt er met ontwikkelingsmaterialen gewerkt. Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Er wordt met de kleuters veel gepraat over allerlei onderwerpen uit hun leef- en ervaringsmilieu. Door deze gesprekken wordt hun woordenschat uitgebreid en leren ze zich uiten. Dit is belangrijk als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs.
Tijdens de werkles worden de uitgangspunten van basisontwikkeling en ervaringsgericht onderwijs gehanteerd. Als kleuters daaraan toe zijn, kunnen ze met reken-, lees- en schrijfmateriaal de eerste stappen zetten op het gebied van het voorbereidend leren rekenen, lezen en schrijven.
foto logo-facebook logo-facebook logo-tso logo-hoera logo-isy logo-padxpress logo-webmail logo-prisma